Zlínský kraj podporuje náš klub!!!

Také v letošním roce se našemu klubu podařilo získat na základě podaného projektu dotaci z fondu zlínského kraje z programu Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel. Cílem tohoto programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve sportovních organizacích působících ve Zlínském kraji. Dotace byla poskytnuta ve výši 43 000,-Kč, což činí 50% celkových způsobilých nákladů projektu. Tato částka je vyčíslena z celkového počtu sportujících dětí do 18 let v našem klubu. Tyto finanční prostředky byly výhradně použity na podporu mládežnické kopané v naší obci. Z poskytnuté dotace bylo hrazeno startovné na turnajích, byly pořízeny tréninkové pomůcky, dále byly vyplaceny odměny trenérům mládeže a taktéž část dotace pokryla úhradu cestovného k mistrovským utkáním našich mládežnických celků. Tato dotace byla vyčerpána v souladu se stanovenými pravidly a bude řádně vyúčtována ve stanoveném termínu. Poskytnuté dotace si náš klub váží a děkuje za ni.